Field Operations Insights (FOI)

FOI

Uspostavite procedure i kontrolu kvaliteta rada terenskih timova

FOI predstavlja rešenje za centralizvoani monitoring i kontrolu kvaliteta terenskih operacija u telekomunikacionim mrežama. Rešenje omogućava analitiku podataka generisanim putem mernih instrumenata. Samim tim FOI smanjenje broj ponovljenih izlazaka na teren i povećanje kvaliteta terenskih akcija, definisanjem i kontrolom sprovođenja terenskih procedura za različite tipove terenskih aktivnosti za interne i outsorsovane terenske ekipe.

laptop connected to pc

Kako FOI može da unapredi Vaše poslovanje

Osnovna funkcionalnost FOI jeste što Vam omogućava potpuni uvid i kontrolu nad radom zaposlenih na terenu i uz to omogućava menadžmentu da bude siguran da se najbolje prakse kompanije, zasnovane na znanju najiskusnijih eksperata sprovode i na terenu. Osim toga, FOI daje jasan uvid u to da li tehničari na terenu poštuju definisane procedure tokom svojih aktivnosti.

Osnovni benefiti i razlog zašto biste trebali da koristite FOI

Manji troškovi održavanja mreže

Smanjeni broj ponovljenih žalbi korisnika i do 60%

Veće zadovoljstvo korisnika

Povećanje efikasnosti zaposlenih

Uvođenje procedura i standarda

Uvođenje procedura i standarda u poslovne procese ubrzava proces i smanjuje mogućnost greške, što čini ceo proces predvidljivijim i pomaže u optimizaciji resursa tako što ih štedi za dalji razvoj.

 • FOI donosi defaultne procedure za različite tipove terenskih akcija (instalacija, žalba po tipu servisa, …)
 • Procedure su bazirane na najboljoj praksi i iskustvu u Measurement oblasti
 • Korisnik može da prilagodi postojeće ili definiše nove sopstvene procedure za različite tipove terenskih akcija

Funkcionalnosti koje Vam FOI obezbeđuje

FOI vam daje mogućnost efikasnog nadzora terenskih radnika tokom izgradnje mreže, kao i reviziju zadataka koje obavljaju podizvođači i utvrđivanje da li je posao izveden u skladu sa propisima. Korišćenjem FOI procedura možete pratiti rad na instalaciji mreže novim korisnicima kao i broj mogućih žalbi.

 • Mogućnost definisanja procedura za različite tipove terenskih naloga
 • Praćenje poštovanja procedura po operateru, timu, klasteru, kooperantu,
 • Rezime, zbirni izveštaji po operateru, timu, oblasti, klasteru, podugovaraču
 • Pass / Fail merenja po modemu, radnom nalogu, operateru,
 • Identifikacija radnih naloga koji nisu izvršili definisana merenja, čak i kada je to bilo potrebno da se uradi,
 • Opciono: Izveštaj o kvalitetu usluge po modemu pre/posle održavanja ako je integrisana sa Ibis Performance Insights (iPi).
 • Uvid u to da li su aktivnosti podizvođača obavljene u skladu sa ugovorenim obavezama
 • Praćenje da li su terenski radnici podizvođača usvojili nove procedure
 • Kao ulazne informacije FOI koristi izvore: istoriju radnih naloga, rezultate terenskih merenja.

Please enter your email address so you can download the brochure